مک مینی

اپل 500 دلار که توسعه دهندگان برای DTK Mac mini پرداخت کرده اند ، تجدید نظر کرده و به آنها بازگردانده خواهد شد

اپل 500 دلار که توسعه دهندگان برای DTK Mac mini پرداخت کرده اند ، تجدید نظر کرده و به آنها بازگردانده خواهد شد. انصاف نبود که آنها پس از پرداخت 500 دلار ، آنها فقط 200 دلار بازیابی کنند.