Manuel Alonso

Fan fan technology yn it algemien en it Apple-universum yn it bysûnder. Ik tink dat de MacBook Pro de bêste apparaten binne dy't de appel drage. It gemak fan gebrûk fan macOS jout jo de mooglikheid om nije dingen te besykjen sûnder gek te wurden. Jo kinne my hjoed ek lêze op iPhone.