નાચો

Ualક્ટ્યુલિડેડ આઇફોન, Actક્ટ્યુલિડેડ આઈપેડ અને સોય ડી મ ofકના લેખક. સામાન્ય રીતે અને Appleપલ વિશે ખાસ કરીને Appleપલ aboutક વિશે ઉત્સાહી. મને એમટીબી અને બાઇકને અશક્ય સ્થળોએ ચલાવવું ગમે છે.

નાચોએ જાન્યુઆરી 110 થી 2011 લેખ લખ્યાં છે