កំណត់អត្តសញ្ញាណ iMac ជាមួយនឹងលេខម៉ូដែលនៅលើវេចខ្ចប់

អត្តសញ្ញាណ -mak

វិធីមួយដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ iMac គឺតាមរយៈការចូលទៅកាន់ម៉ឺនុយ and ដោយផ្ទាល់ហើយចុចលើ 'About this Mac' ប៉ុន្តែសូមស្រមៃថាយើងនឹងទិញ iMac ដៃទីពីរហើយយើងចង់មានព័ត៌មានបន្ថែមអំពីម៉ាស៊ីនដែលយើងកំពុងទិញ។ ក្នុងករណីនេះមានប្រព័ន្ធសាមញ្ញបំផុតដែលអនុញ្ញាតឱ្យយើងរកឃើញម៉ូដែល iMac ណាដែលយើងមាននៅពីមុខយើងដោយគ្រាន់តែពិនិត្យមើលលេខដែលលេចឡើងនៅលើប្រអប់។ នេះគឺជាវិធីគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយដើម្បីមើលថាតើផលិតផលដែលយើងកំពុងទិញពិតជាម៉ូដែល iMac ដែលអ្នកលក់ពន្យល់ដល់យើងជាក់ស្តែងវាអាចមានប្រភេទនៃការកែប្រែខ្លះដែលធ្វើឡើងដោយម្ចាស់ប៉ុន្តែអត្តសញ្ញាណនេះ វានឹងប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ថាតើវាជាគំរូអ្វី.

box-imac

ដើម្បីទៅដល់លេខនេះយើងត្រូវមើលតែផ្ទាំងខាងក្រៅនៃវេចខ្ចប់ iMac ដើមប៉ុណ្ណោះដែលលេខយោងក៏លេចចេញមក (លេខមួយនៅក្នុងរូបភាពខាងលើគឺម៉ូដែលទំហំ ២៧ អ៊ីញចាប់ពីចុងឆ្នាំ ២០១២ គឺ iMac ១៣.២) ។ បន្ទាប់មកប្រើតារាងដែលយើងទុកនៅខាងក្រោមយើងត្រូវតែធ្វើ ផ្គូផ្គងនឹងលេខនោះ ប្រើមួយក្នុងចំណោមបញ្ជីដែលបានរាយនៅក្នុងតារាងខាងក្រោមដើម្បីរកមើលថាតើម៉ូដែល iMac មួយណា។

ឆ្នាំ គំរូ គ្រឿងសម្គាល់គំរូ លេខ
2014 iMac (រីទីណា 5K ២៧ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៤) iMac15.1,១ MF886XX / A
2014 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac14.4,១ MF883XX / A
2014 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac14.4,១ MG022XX / ក
2013 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac14.1,១ ME086XX / ក
2013  iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac14.1,១ ME087XX / ក
2013 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac14.2,១ ME088XX / ក
2013 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac14.2,១ ME089XX / ក
2012 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac13.1,១ MD093XX / A
2012 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac13.1,១ MD094XX / A
2012 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac13.2,១ MD095XX / A
2012 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac13.2,១ MD096XX / A
2011 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac12.1,១ MC309XX / ក
2011 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac12.1,១ MC812XX / ក
2011 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac12.2,១ MC813XX / ក
2011  iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac12.2,១ MC814XX / ក
2010 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac11.2,១ MC508XX / ក
2010 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac11.2,១ MC509XX / ក
2010 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac11.3,១ MC510XX / ក
2010 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac11.3,១ MC511XX / ក
2009 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac10.1,១ MB950XX / ក
2009 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac10.1,១ MC413XX / ក
2009 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac10.1,១ MB952XX / ក
2009 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac11.1,១ MB953XX / ក
2009 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MB417XX / ក
2009 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MC019XX / ក
2009 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MB418XX / ក
2009 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MB419XX / ក
2009 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MB420XX / ក
2009 iMac (២៤ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) ) iMac9.1 MC020XX / ក
2009 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MC020XX / ក
2009 ម៉ាក់ (២៤ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MC021XX / ក
2009 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac9.1,១ MC022XX / ក
2008 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac8.1,១ MB323XX / ក
2008 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac8.1,១ MB324XX / ក
2008 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac8.1,១ MB325XX / ក
2008 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac8.1,១ MB388XX / ក
2008 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac8.1,១ MB391XX / ក
2008 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac8.1,១ MB393XX / ក
2008 iMac (២០ អ៊ីញដើមឆ្នាំ ២០០៩) iMac8.1,១ MB398XX / ក
2007  iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MA876XX / A
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MA877XX / A
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MA878XX / A
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MB199XX / ក
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MB200XX / ក
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MB201XX / ក
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MB322XX / ក
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MA878XX / A
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MA877XX / A
2007 iMac (ពាក់កណ្ដាល ២១,៥ អ៊ីញឆ្នាំ ២០១៤) iMac7.1,១ MA876XX / A
2007  iMac (២៤ អ៊ីញ) MA456xx / ក
2006  iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac5.1,១ MA589xx / ក
2006 iMac (២១.៥ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០១៣) iMac5.1,១ MA590xx / ក
2006 iMac (ស៊ីឌី ១៧ អ៊ីញចុងឆ្នាំ ២០០៦) iMac5.2,១ MA710xx / ក
2006 iMac ទំហំ ១៧ អ៊ីញ (ពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០០៦) ១,៨៣ ជីហ្កាហឺត Intel Core Duo iMac4.2,១ MA406xx / ក
2006 iMac ទំហំ ២០ អ៊ីញ (ដើមឆ្នាំ ២០០៦) ២ ជីហ្កាហឺត Intel Core Duo iMac4.1,១ MA200xx / ក
2006 iMac ទំហំ ២០ អ៊ីញ (ដើមឆ្នាំ ២០០៦) ២ ជីហ្កាហឺត Intel Core Duo iMac4.1,១ MA199xx / ក
2006 ទំហំ ២០ អ៊ីញ iMac G5 (iSight) ២,១ ជីហ្គាហឺត MA064xx / ក
2006 ទំហំ ២០ អ៊ីញ iMac G5 (iSight) ២,១ ជីហ្គាហឺត MA063xx / ក
2005 ទំហំ ១៧ អ៊ីញ iMac G5 (ឧបករណ៏ពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញ) 17 GHz M9843xx / ក
2005 ទំហំ ១៧ អ៊ីញ iMac G5 (ឧបករណ៏ពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញ) 17 GHz M9844xx / ក
2005 ទំហំ ១៧ អ៊ីញ iMac G5 (ឧបករណ៏ពន្លឺព័ទ្ធជុំវិញ) 20 GHz M9845xx / ក
2004 ទំហំ ១៧ អ៊ីញ iMac G5 ១,៦ ជីហ្គាហឺត M9248xx / A M9363xx / A
2004 ទំហំ ១៧ អ៊ីញ iMac G5 ១,៦ ជីហ្គាហឺត M9249xx / អេ M9823xx / ក
2004 ទំហំ ១៧ អ៊ីញ iMac G5 ១,៦ ជីហ្គាហឺត M9250xx / អេ M9824xx / ក

តួអក្សរពីរនៅពីមុខសញ្ញាបន្តទៅមុខ "/" ខុសគ្នាតាមប្រទេស ("XX" តំណាងឱ្យតួអក្សរអថេរពីរដែលបានចង្អុលបង្ហាញ) ប៉ុន្តែលេខយោងនៅសល់គឺដូចគ្នាសម្រាប់អ្នករាល់គ្នា។ ឥឡូវនេះនៅពេលពួកគេប្រាប់យើងអំពីម៉ូដែល iMac ដែលយើងទើបតែត្រូវធ្វើ រកមើលតែមនៅលើប្រអប់ ហើយបញ្ជាក់ពីគំរូវិធីនេះយើងមិនចាំបាច់បើកម៉ាស៊ីនទេ។

បញ្ជីនេះក៏នឹងជួយយើងផងដែរ មានកំណែទាំងអស់នៃ iMac ដ៏អស្ចារ្យបានគ្រប់គ្រងយើងនឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពវារាល់ពេលដែល Apple បញ្ចេញម៉ូដែលថ្មី។


ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលការណ៍របស់យើង ក្រមសីលធម៌វិចារណកថា។ ដើម្បីរាយការណ៍ការចុចកំហុស នៅទីនេះ.

ធ្វើជាយោបល់ដំបូង

ទុកឱ្យយោបល់របស់អ្នក

អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកនឹងមិនត្រូវបានបោះពុម្ភ។

*

*

  1. ទទួលខុសត្រូវចំពោះទិន្នន័យ: មីហ្គែល - ហ្គែលហ្គេតថន
  2. គោលបំណងនៃទិន្នន័យ៖ គ្រប់គ្រង SPAM ការគ្រប់គ្រងមតិយោបល់។
  3. ភាពស្របច្បាប់៖ ការយល់ព្រមរបស់អ្នក
  4. ការប្រាស្រ័យទាក់ទងទិន្នន័យ៖ ទិន្នន័យនឹងមិនត្រូវបានទាក់ទងទៅភាគីទីបីឡើយលើកលែងតែកាតព្វកិច្ចផ្នែកច្បាប់។
  5. ការផ្ទុកទិន្នន័យ៖ មូលដ្ឋានទិន្នន័យដែលរៀបចំដោយបណ្តាញ Occentus (EU)
  6. សិទ្ធិ៖ នៅពេលណាដែលអ្នកអាចដាក់កម្រិតទាញយកមកវិញនិងលុបព័ត៌មានរបស់អ្នក។