ខារីមហមឌីដាន

សួស្តី! ខ្ញុំនៅតែចាំបាននៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបាន Mac ដំបូងរបស់ខ្ញុំដែលជា MacBook Pro ចាស់ទោះបីថាវាចាស់ជាងកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះផ្តល់ឱ្យវាមួយពាន់វេន។ ចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះមិនមានត្រលប់មកវិញទេ ... វាជាការពិតដែលខ្ញុំបន្តជាមួយកុំព្យូទ័រសម្រាប់ហេតុផលការងារប៉ុន្តែខ្ញុំចូលចិត្តប្រើម៉ាក់ខ្ញុំដើម្បី "ផ្តាច់" ហើយទៅធ្វើការលើគម្រោងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំ។

Karim Hmeidan បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៥៥ ចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៣