លោក Luis Padilla

បរិញ្ញាបត្រវេជ្ជសាស្ត្រនិងពេទ្យកុមារដោយវិជ្ជាជីវៈ។ ចំណង់ចំណូលចិត្តអំពីបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសផលិតផលអេបផលខ្ញុំមានសេចក្តីរីករាយដែលបានធ្វើជានិពន្ធនាយកនៃ“ អាយហ្វូនពត៌មាន” និង“ ខ្ញុំមកពីម៉ាក់” ។ ត្រូវបានគេភ្ជាប់នៅលើស៊េរីជាកំណែដើម។ ផតខាស់ជាមួយអាយធីអ៊ីឌីដដដអាយនិងមីផូដ។

លោក Luis Padilla បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៦៣ មាត្រាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០១៣