លោក Jose Alfocea

ខ្ញុំតែងតែចង់រៀនខ្ញុំស្រឡាញ់អ្វីៗទាំងអស់ដែលទាក់ទងនឹងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនិងទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយវិស័យអប់រំនិងការអប់រំ។ ខ្ញុំងប់ងល់នឹងម៉ាកខេដែលខ្ញុំតែងតែរៀនហើយតែងតែប្រាស្រ័យទាក់ទងដើម្បីឱ្យមនុស្សផ្សេងទៀតអាចរីករាយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដ៏អស្ចារ្យនេះ។

លោក Jose Alfocea បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ២៩៥ ចាប់តាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៦