ផេដ្រូរ៉ូស

អ្នកចូលចិត្តបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសផលិតផលរបស់ Apple ។ ខ្ញុំកំពុងសិក្សាជាមួយសៀវភៅម៉ាឃ្យូហើយបច្ចុប្បន្នម៉ាកខេគឺជាប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការមួយដែលអមដំណើរខ្ញុំរាល់ថ្ងៃទាំងពេលហ្វឹកហាត់និងពេលទំនេរ។

Pedro Rodas បានសរសេរអត្ថបទ ១៩៦២ ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០១៣