ព្រះយេស៊ូវអាជូណាម៉ូនវីវូ

អ្នកអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធ iOS និងអាយធីបច្ចុប្បន្នផ្តោតសំខាន់លើការរៀនសូត្រនិងចងក្រងឯកសារជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការរបស់ Apple ។ ខ្ញុំស្រាវជ្រាវគ្រប់យ៉ាងទាក់ទងនឹងម៉ាក់ហើយខ្ញុំចែករំលែកព័ត៌មានដែលធ្វើឱ្យអ្នកទាន់សម័យ។

លោកJesús Arjona Montalvo បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៤៣ ចាប់តាំងពីខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៤