អាមីន អារ៉ាសា

ខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសកលលោក Apple ចាប់តាំងពីខ្ញុំអាចមាន iMac របស់ Steve Jobs ក្នុងឆ្នាំ 2012។ វាជាកុំព្យូទ័រដែលបានធ្វើបដិវត្តន៍ពិភពលោកនៃកុំព្យូទ័រកាលពី 20 ឆ្នាំមុន ហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមក វានៅតែថេរដែលកើតឡើងដដែលៗក្នុងគ្រប់ជំនាន់ថ្មី។ ឧបករណ៍ Manzana ។ សម្រាប់ហេតុផលនេះ ខ្ញុំជាអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ិនធឺណិតជើងចាស់ និងជាអ្នកបង្រៀនខ្លួនឯងដែលមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់ ដែលរីកចម្រើនលើអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូរបស់ Apple។

Amin Arasa បានសរសេរអត្ថបទចំនួន 10 ចាប់តាំងពីខែតុលា ឆ្នាំ 2022