លោក Javier Porcar

ឆ្កួតអំពីបច្ចេកវិទ្យាកីឡានិងការថតរូប។ ដូចមនុស្សជាច្រើនដែរផ្លែប៉ោមបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់យើង។ ហើយខ្ញុំយកម៉ាក្រូរបស់ខ្ញុំទៅកន្លែងណា។ ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើឱ្យទាន់សម័យជាមួយអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជួយអ្នកឱ្យរីករាយនឹងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនេះដូចខ្ញុំដែរ។

លោក Javier Porcar បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១១៧៨ ចាប់តាំងពីខែមិថុនាឆ្នាំ ២០១៦