តុងទីខេត

ចងកនៅលើសាកលលោកដែលបង្កើតឡើងដោយចបនិងវ៉ូសចាប់តាំងពី Apple Watch បានជួយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំ។ ខ្ញុំចូលចិត្តប្រើ iMac របស់ខ្ញុំរាល់ថ្ងៃមិនថាសម្រាប់ការងារឬការសប្បាយ។ macOS ធ្វើឱ្យងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក។

Toni Cortes បានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៣៧៩ ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ ២០២០