ທ່ານ Miguel Hernandez

ຮັກເຕັກໂນໂລຢີໂດຍທົ່ວໄປ, ດັ່ງ Jobs ໄດ້ກ່າວວ່າ: "ການອອກແບບແມ່ນວິທີທີ່ມັນເຮັດວຽກ."