ആപ്പിൾലൈസ് ചെയ്തു

ആപ്പിളിന്റെ ലോകത്തിനായി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു വെബ്‌സൈറ്റായിരുന്നു ആപ്പിൾലിസാഡോസ്. ആപ്പിൾ പ്രേമികളുടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂടുതൽ വലുതും സജീവവുമാക്കുന്നതിന് ഇത് നിലവിൽ സോയഡെമാക്.കോമിൽ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആപ്പിൾലിസാഡോസ് 1021 ഓഗസ്റ്റ് മുതൽ 2016 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്