ടോണി കോർട്ടസ്

എന്റെ ആപ്പിൾ വാച്ച് എന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചതുമുതൽ ജോബ്‌സും വോസും സൃഷ്ടിച്ച പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നു. ജോലിയോ സന്തോഷമോ ആകട്ടെ എല്ലാ ദിവസവും എന്റെ ഐമാക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്നു. macOS നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമാക്കുന്നു.

ടോണി കോർട്ടസ് 500 ജനുവരി മുതൽ 2020 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്