മാനുവൽ അലോൺസോ

പൊതുവെ സാങ്കേതിക ആരാധകനും പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്പിൾ പ്രപഞ്ചവും. ആപ്പിളിലെ മികച്ച ഉപകരണങ്ങളാണ് മാക്ബുക്ക് പ്രോസ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. മാകോസിന്റെ ഉപയോഗം എളുപ്പത്തിൽ ഭ്രാന്തനാകാതെ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് നൽകുന്നു. എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലും ടച്ച് ബാർ നിർബന്ധമായിരിക്കണം.

മാനുവൽ അലോൺസോ 1568 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2019 ലേഖനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്