عیسی ارجونا مونټالو

په IOS او IT سیسټمونو کې پراختیا کونکي ، دا مهال د اپیل عملیاتي سیسټم په اړه هره ورځ خپل ځان زده کولو او مستند کولو تمرکز کوي. زه د میک پورې اړوند هرڅه تحقیق کوم او زه یې په خبرونو کې شریکوم چې تاسو ته به تازه ساتي.

جیسیس آرجونا مونټالو د 443 دسمبر څخه راهیسې 2014 مقالې لیکلي دي