د سټیو جابز کتاب

په ورته ډول چې تاریخ او ژوند پخپله موږ ته هره ورځ ښیې چې هیڅ شی بالکل تور نه دی یا ...