ඉග්නේෂියෝ සලා

සුදු මැක්බුක් සමඟ මැක් පරිසර පද්ධතියට පිවිසීමට 2000 දශකයේ මැද භාගය වන තෙක්ම මා සතුව නොමැත. මම දැනට 2018 සිට මැක් මිනි භාවිතා කරමි. මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සමඟ මට වසර දහයකට වැඩි පළපුරුද්දක් ඇති අතර, මගේ අධ්‍යයනවලට ස්තූතිවන්ත වූ සහ ස්වයං-ඉගැන්වූ ආකාරයකින් මා ලබාගත් දැනුම බෙදා ගැනීමට මම කැමතියි.

ඉග්නේෂියෝ සලා විසින් 3888 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2015 ක් ලියා ඇත