කරීම් හ්මීඩන්

ආයුබෝවන් කොහොම ද! මට තවමත් මතකයි මගේ පළමු මැක්, පැරණි මැක්බුක් ප්‍රෝ එකක් ලබා ගත් විට ඒ වන විට මගේ පරිගණකයට වඩා වයසින් වැඩි වුවද එය දහසක් හැරීම් ලබා දුන් බව. එදින සිට ආපසු යාමක් නොතිබුණි ... වැඩ කරන හේතු නිසා මම පළාත් සභා සමඟ ඉදිරියට යන බව සත්‍යයකි, නමුත් මම කැමතියි මගේ මැක් "විසන්ධි කිරීමට" සහ මගේ පුද්ගලික ව්‍යාපෘතිවල වැඩ කිරීමට.

කරීම් හ්මීඩාන් 54 නොවැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත