ජේවියර් පෝර්කාර්

තාක්ෂණය, ක්‍රීඩා සහ ඡායාරූපකරණය පිළිබඳ පිස්සු. බොහෝ අය මෙන්, ඇපල් අපගේ ජීවිත වෙනස් කළේය. මම මගේ මැක් ඕනෑම තැනකට ගෙන යන්නෙමි. සෑම දෙයක්ම සමඟ යාවත්කාලීනව සිටීමට මම කැමතියි, තවද මම මෙන්ම මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය භුක්ති විඳීමට එය ඔබට උපකාරී වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

ජේවියර් පෝර්කාර් 1178 ජුනි මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත