ජේසු අර්ජෝනා මොන්ටල්වෝ

IOS සහ තොරතුරු තාක්ෂණ පද්ධතිවල සංවර්ධකයා, දැනට අවධානය යොමු කර ඇත්තේ ඇපල් මෙහෙයුම් පද්ධතිය ගැන සෑම දිනකම මා ඉගෙන ගැනීමට හා ලේඛනගත කිරීමට ය. මම මැක් හා සම්බන්ධ සෑම දෙයක්ම ගවේෂණය කරන අතර මම එය යාවත්කාලීනව තබන ප්‍රවෘත්ති වල බෙදා ගනිමි.

ජෙසීස් අර්ජෝනා මොන්ටල්වෝ විසින් 443 දෙසැම්බරයේ සිට ලිපි 2014 ක් ලියා ඇත