මැනුවෙල් ඇලොන්සෝ

පොදුවේ තාක්ෂණයේ රසිකයෙක් සහ විශේෂයෙන් ඇපල් විශ්වය. මම හිතන්නේ MacBook Pro යනු ඇපල් රැගෙන යන හොඳම උපාංග බවයි. macOS භාවිතයේ පහසුව නිසා පිස්සුවකින් තොරව අලුත් දේවල් අත්හදා බැලීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ. ඔබට අද iPhone හි මා කියවිය හැකිය.

මැනුවෙල් ඇලොන්සෝ 1738 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත