මැනුවෙල් ඇලොන්සෝ

පොදුවේ තාක්‍ෂණික රසිකයෙක් සහ විශේෂයෙන් ඇපල් විශ්වය. මම හිතන්නේ මැක්බුක් ප්‍රොස් ඇපල් වල ඇති හොඳම උපාංගයි. මැකෝස් භාවිතා කිරීමේ පහසුව ඔබට පිස්සු වැටීමෙන් තොරව අලුත් දේවල් අත්හදා බැලීමේ හැකියාව ලබා දෙයි. සියලුම පරිගණකවල ස්පර්ශක තීරුව අනිවාර්ය විය යුතුය.

මැනුවෙල් ඇලොන්සෝ 1521 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2019 ක් ලියා ඇත