රූබන් ගල්ලාර්ඩෝ

ලිවීම සහ තාක්‍ෂණය මගේ ආශාවන් දෙකකි. 2005 සිට මැක්බුක් භාවිතා කරමින් මෙම අංශයේ විශේෂිත මාධ්‍යයන් සමඟ සහයෝගයෙන් කටයුතු කිරීමට මට වාසනාව තිබේ. හොඳම දේ? මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතිය සඳහා ඔවුන් නිකුත් කරන ඕනෑම වැඩසටහනක් ගැන කතා කරන පළමු දිනය මෙන් මම දිගටම සතුටින් සිටිමි.

රූබන් ගල්ලාර්ඩෝ විසින් 227 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2017 ක් ලියා ඇත