ලෝරා වරෝ

ශ්‍රව්‍ය දෘශ්‍ය සන්නිවේදනය සහ ප්‍රචාරණ ග්‍රැෆික් නිර්මාණය පිළිබඳ උපාධියක් ලබා ඇති සංගීත ian යා. ඩිජිටල් අලෙවිකරණය සහ පුළුල් සන්නිවේදනය කෙරෙහි අවධානය යොමු කර ඇත. වෘත්තියෙන් ලේඛකයා, 2008 සිට භක්තියෙන් මැකෙරා.

ලෝරා වරෝ 86 මැයි මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත