ලුයිස් පැඩිල්ලා

වෘත්තියෙන් වෛද්‍ය උපාධිය හා ළමා රෝග විශේෂ ian වෛද්‍ය. තාක්‍ෂණය, විශේෂයෙන් ඇපල් නිෂ්පාදන පිළිබඳ දැඩි උනන්දුවක් දක්වන මට “අයිෆෝන් නිවුස්” සහ “මම මැක් වෙතින්” සංස්කාරක වීමට ලැබීම සතුටක්. මුල් පිටපතෙහි මාලාවට සම්බන්ධ කර ඇත. ඇක්ටිව්ලිඩාඩ් අයිෆෝන් සහ මයිපොඩ්කාස්ට් සමඟ පොඩ්කාස්ටර්.

ලුයිස් පැඩිල්ලා 69 ජනවාරි සිට ලිපි 2013 ක් ලියා ඇත