سخنرانی اصلی 2017

آیا افت اپل باید بر ما تأثیر بگذارد؟

سهام اپل طی ده روز 9 درصد کاهش یافته است. این بخش به طور مشابه در حال کاهش است ، اما اگر به همین ترتیب ادامه یابد ، ممکن است سرمایه گذاری شما کاهش یابد.