ខាឡូសស៊ានឆេស

ខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តផលិតផល Apple ដូចជាមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្សេងទៀត។ ម៉ាក់គឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំព្យាយាមយកវាមកជូនអ្នក។

លោក Carlos Sánchezបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ៤៧៦ ចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ ២០០៩