មីហ្គែលអេនជែលកូស

អ្នកបច្ចេកទេសកុំព្យូទ័រខ្នាតតូចម្នាក់ចាប់តាំងពីខ្ញុំចាប់ផ្តើមមកខ្ញុំមានការងប់ងល់នឹងបច្ចេកវិទ្យាជាទូទៅហើយ Apple និងផលិតផលរបស់វាជាពិសេសដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍នឹងម៉ាក Mac ខ្ញុំពេញចិត្តទាំងការងារនិងពេលទំនេរជាច្រើនជាមួយកុំព្យូទ័រយួរដៃរបស់ខ្ញុំ។

មីហ្គែល - ដុលហ្សូកូសបានសរសេរអត្ថបទចំនួន ១១៤៣ ចាប់តាំងពីខែមីនាឆ្នាំ ២០១៣