ພຣະເຢຊູ Arjona Montalvo

ນັກພັດທະນາໃນລະບົບ iOS ແລະ IT, ປະຈຸບັນໄດ້ສຸມໃສ່ການຮຽນຮູ້ແລະການບັນທຶກເອກະສານຕົນເອງທຸກໆມື້ກ່ຽວກັບລະບົບປະຕິບັດການຂອງ Apple. ຂ້ອຍຄົ້ນຄ້ວາທຸກຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Mac ແລະຂ້ອຍໄດ້ແບ່ງປັນມັນໃນຂ່າວເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າມີຂ່າວຄາວ.

ທ່ານJesús Arjona Montalvo ຂຽນບົດ 443 ຂໍ້ຕັ້ງແຕ່ເດືອນທັນວາ 2014 ເປັນຕົ້ນມາ