Javier labrador

ວິສະວະກອນເອເລັກໂຕຣນິກມີຄວາມມັກໃນໂລກ Apple ແລະໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບ Mac, ຂອງຜູ້ທີ່ມີຄວາມມຸ້ງ ໝັ້ນ ໃນການປະດິດສ້າງແລະເຕັກໂນໂລຢີເປັນວິທີທາງເພື່ອປັບປຸງສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ສິ່ງເສບຕິດທີ່ບໍ່ເຄີຍຍອມແພ້ແລະຮຽນຮູ້ທຸກໆຄັ້ງ. ສະນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທຸກສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານ.

Javier Labrador ໄດ້ຂຽນບົດຂຽນ 354 ບົດຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ