ජෝස් ඇල්ෆෝසියා

ඉගෙනීමට සැමවිටම උනන්දුවක් දක්වන මම නව තාක්‍ෂණයන් හා අධ්‍යාපන අංශය හා අධ්‍යාපනය සමඟ ඇති සම්බන්ධයට සම්බන්ධ සියල්ලටම ආදරය කරමි. මම මැක් ගැන දැඩි උනන්දුවක් දක්වන අතර, එයින් මම සැමවිටම ඉගෙන ගන්නෙමි, සෑම විටම සන්නිවේදනය කරන්නේ එවිට අනෙක් අයට මෙම විශිෂ්ට මෙහෙයුම් පද්ධතිය භුක්ති විඳිය හැකිය.

ජෝස් ඇල්ෆෝසියා 295 සැප්තැම්බර් මාසයේ සිට ලිපි 2016 ක් ලියා ඇත