ටෝනි කෝර්ට්ස්

මගේ ඇපල් වොච් මගේ ජීවිතය බේරාගත් දා සිට ජොබ්ස් සහ වොස් විසින් නිර්මාණය කරන ලද විශ්වයට සම්බන්ධ වී ඇත. රැකියාව හෝ සතුට සඳහා වේවා සෑම දිනකම මගේ අයිමැක් භාවිතා කිරීමෙන් මම සතුටක් ලබමි. macOS ඔබට පහසු කරයි.

ටෝනි කෝර්ට්ස් 685 ජනවාරි සිට ලිපි 2020 ක් ලියා ඇත