ෆ්රැන්සිස්කෝ ෆර්නැන්ඩස්

සාමාන්‍යයෙන් තාක්‍ෂණයට සහ විශේෂයෙන් Mac ලෝකයට සම්බන්ධ සෑම දෙයක් ගැනම දැඩි ඇල්මක් දක්වයි. මගේ විවේක කාලය තුළ, මම දිනපතා ඉගෙන ගන්නා මගේ Mac සමඟ සැමවිටම iPad Experto වැනි සමහර ව්‍යාපෘති සහ වෙබ් සේවා පරිපාලනය කිරීමට මා කැප වෙමි. ඔබට මෙම මෙහෙයුම් පද්ධතියේ විස්තර සහ ගුණ දැන ගැනීමට අවශ්‍ය නම්, ඔබට මගේ ලිපි පරිශීලනය කළ හැකිය.

ෆ්‍රැන්සිස්කෝ ෆර්නැන්ඩස් විසින් 228 ඔක්තෝබර් මාසයේ සිට ලිපි 2018 ක් ලියා ඇත